Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle, Tlf.: 79741340 
 
  Info om forsikring
 
Ophør af kollektive ulykkesforsikringer for børn

Hedensted Kommune har hidtil tegnet kollektive ulykkesforsikringer for børn i skoler, ungdomsskole, daginstitutioner, klubber, vuggestue og dagpleje.

Ulykkesforsikringerne har med en meget begrænset invaliditetssum dækket børnene, medens var i de respektive enheders regi, samt på den direkte vej mellem hjem og skole/institutioner og retur. Statistikken viser, at langt hovedparten af erstatningerne er udbetalt for skader på briller og tænder.

Kendelse fra Tilsynsrådet for Nordjylland

Tilsynsrådet for Nordjylland har på en stedlig kommunes forespørgsel svaret, at kommunen ifølge de regler, der gælder for kommunal virksomhed, hverken må tegne kollektive ulykkesforsikringer eller i stedet betale for skader på en sådan måde, at enkelte grupper af borgere tilgodeses frem for andre, heller ikke børn.

Da Tilsynsrådets kendelse tager udgangspunkt i de regler, der gælder for alle kommuner, har Hedensted Kommune og andre kommuner været nødsaget til at opsige de kollektive ulykkesforsikringer for børn. Hedensted Kommunes kollektive ulykkesforsikringer ophører  pr. 31. december 2010.

Skader opstået inden 1. januar 2011

Skader, der opstår inden forsikringernes ophør, vil kunne anmeldes indtil 8 dage efter ophør og blive behandlet ifølge de gældende forsikringsbetingelser.

Skader, der allerede er sket og anmeldt til forsikringsselskabet vil blive færdigbehandlet som hidtil.

Den kommunale børnetandpleje

Skade på tænder vil som hidtil blive behandlet gratis i det kommunale tandpleje system indtil det fyldte 18. år. Hvis behandling først kan afsluttes derefter, vil den endelige behandling være for barnets/forældrenes egen regning, evt. via egen ulykkesforsikring.

Opfordring til familierne

Vi opfordrer alle forældre til at undersøge, om familiens børn allerede er omfattet af familiens ulykkesforsikring eller eventuel kollektiv ulykkesforsikring, tegnet via fagorganisation eller lignende – eller sikre, at de bliver ulykkesforsikret så hurtigt som muligt.

Briller er som hovedregel ikke dækket af private forsikringer, men enkelte forsikringsselskaber har mulighed for at udvide de eksisterende dækninger – eller der kan evt. tegnes særskilt forsikring ved køb af briller. Vi opfordrer forældrene til selv at undersøge mulighederne hos de respektive forsikringsselskaber.

Kommunens ansvar

Hvis en skade opstår på en sådan måde, at kommunen retligt kan drages til ansvar, skal kommunen betale erstatning efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Dette ændres ikke ved, at de kollektive ulykkesforsikringer opsiges, men det er forældrene/værgerne, der på det skadelidte barns vegne skal bevise, at kommunen har et ansvar for at en givet skade er opstået. Det er ikke tilstrækkeligt blot at konstatere, at der er sket en skade.

Med venlig hilsen

Hedensted Kommune


Sidst opdateret 29. juli 2013